Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

myowncosmos
Reposted frompsychedelix psychedelix viairmelin irmelin
myowncosmos
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
myowncosmos
4897 87b9 500
Lego throne
Reposted fromcisar236 cisar236 viarudosci rudosci
myowncosmos
6582 b5ef 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaxannabelle xannabelle
myowncosmos
2897 0bf4
Reposted fromzie zie viafutureiscoming futureiscoming

May 20 2019

myowncosmos
0370 a90f 500
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
myowncosmos
2728 8054 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viarudosci rudosci
myowncosmos
2604 aafa
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
myowncosmos
myowncosmos
5655 2ef2 500
Reposted fromnenya nenya viaPoranny Poranny
myowncosmos
7333 9cac 500
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa
7340 7fbe 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadezynwoltura dezynwoltura
myowncosmos
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
myowncosmos
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viarudosci rudosci
myowncosmos
6585 6867
Reposted fromcouples couples viaflyingheart flyingheart
myowncosmos
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
myowncosmos
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
myowncosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl